ข้อมูลวีซ่าชั่วคราว

  ทางแผนกกงสุลมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านมีความสนใจจะเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลบนเว็บไซต์นี้จะช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการสมัครวีซ่าในแต่ละประเภทที่เหมาะสมกับท่าน

  บุคคลใดก็ตามที่ไม่ได้ถือสัญชาติของประเทศที่เข้าร่วมโครงการยกเว้นวีซ่า ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเป็นการชั่วคราวเพื่อไปประชุม ท่องเที่ยว หรือไปเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาต่างๆจะต้องมีวีซ่าชั่วคราว โดยวัตถุประสงค์ในการเดินทางไปสหรัฐฯของท่านจะเป็นตัวกำหนดว่าท่านจะต้องมีวีซ่าชั่วคราวประเภทใดก่อนออกเดินทาง

  ท่านสามารถคลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบประเภทวีซ่าที่ท่านต้องยื่นขอ โดยจะต้องระบุสัญชาติของท่านตามหนังสือเดินทางที่ท่านใช้ ตลอดจนวัตถุประสงค์ในการเดินทางของท่าน

  สำหรับวิธีการในการสมัครวีซ่าชั่วคราวและการทำนัดสัมภาษณ์วีซ่า กรุณา (PDF 259) คลิกที่นี่เพื่อศึกษาข้อมูลในแต่ละขั้นตอน หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอย่างละเอียดเกี่ยวกับวีซ่าสหรัฐฯ เอกสารประกอบการสมัครวีซ่า และขั้นตอนในการสมัครวีซ่า ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ustraveldocs.com/th ในกรณีที่ท่านมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อศูนย์บริการวีซ่าสหรัฐฯได้ทางอีเมล support-thailand@ustraveldocs.com หรือโทรขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่บริการข้อมูลได้ที่หมายเลข 02-105 4110 ในวันจันทร์ – ศุกร์ที่เป็นวันทำการของสถานทูต ระหว่างเวลา 8:00-20:00

  โปรดทราบ

  ทางสถานทูตขอเน้นว่า ผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปประเทศสหรัฐฯทุกท่านควรเผื่อเวลาในการยื่นขอวีซ่าล่วงหน้าก่อนการเดินทาง และไม่ควรทำการจองตั๋วเครื่องบินหรือวางแผนการเดินทางใดๆที่ยกเลิกไม่ได้ ก่อนที่ท่านจะได้รับหนังสือเดินทางที่มีวีซ่าสหรัฐฯเรียบร้อยแล้ว โดยสถานทูตจะไม่มีการสัมภาษณ์วีซ่าในวันหยุดของสถานทูต

  ข้อมูลวีซ่าชั่วคราว
  ท่านสามารถนัดวันสัมภาษณ์วีซ่าได้ที่ http://www.ustraveldocs.com/th
  ท่านต้องใช้บริการของระบบจองนัดและการส่งหนังสือเดินทางคืนทางไปรษณีย์เท่านั้น โดยระบบดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้กระบวนการสมัครวีซ่ารวดเร็วขึ้น โดยปกติแล้ว จะใช้เวลาประมาณ 3 – 4 วันทำการ หลังการสัมภาษณ์วีซ่าในการส่งหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าคืนให้ผู้สมัครทางไปรษณีย์ ผู้สมัครไม่สามารถรับวีซ่าได้ที่สถานทูตฯ อย่างไรก็ตามท่านสามารถเลือกที่จะรับหนังสือเดินทางคืนได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์รองเมือง (PDF 103KB) ซึ่งท่านสามารถรับหนังสือเดินทางคืนจากช่องทางดังกล่าวได้ภายใน 1 – 2 วันทำการ
  เข้าไปที่เว็บ www.ustraveldocs.com/th และสร้างบัญชีผู้ใช้ เลือกประเภทของวีซ่าและค่าธรรมเนียมตามวีซ่าประเภทนั้นๆ ซึ่งจะได้แบบฟอร์มใบฝากเงินธนาคารที่มีรายละเอียดตามที่ท่านกรอก ให้พิมพ์แบบฟอร์มใบฝากเงินธนาคารนั้นออกมา จากนั้นนำใบฝากเงินธนาคารที่ได้มาไปยังธนาคารกรุงศรีอยุธยา ณ สาขาตามที่กำหนดไว้เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมสมัครวีซ่า
  เจ้าหน้าที่กงสุลจะพิจารณาการสมัครเป็นรายกรณี ไม่มีเอกสารใดสามารถประกันได้ว่าผู้สมัครจะได้รับอนุมัติ(หรือถูกปฏิเสธวีซ่า) เนื่องจากแต่ละกรณีมีความแตกต่างกัน สิ่งที่สามารถแสดงถึงความสัมพันธ์ที่หนักแน่นในกรณีหนึ่ง อาจใช้ไม่ได้กับอีกกรณีหนึ่ง เนื่องจากกระบวนการสมัครวีซ่าชั่วคราวมิได้เป็นกระบวนการที่ใช้เอกสารเป็นหลัก ผู้สมัครวีซ่าต้องสามารถแสดงความผูกพันต่อประเทศของตนโดยการแจ้งให้เจ้าหน้าที่กงสุลทราบ ผู้สมัครวีซ่านักเรียน ผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน และผู้สมัครวีซ่าประเภททำงานจำเป็นต้องมีเอกสารสนับสนุนเฉพาะ โดยเราขอแนะนำให้ผู้สมัครทุกท่านนำหนังสือเดินทางเล่มเดิมของตนมาด้วย และผู้ปกครองของผู้สมัครวีซ่าที่เป็นผู้เยาว์ควรนำสูติบัตรของบุตรมาด้วย
  ท่านจะได้รับการพิมพ์ลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว ในระหว่างการสัมภาษณ์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกโดยไม่ใช้หมึก ข้อกำหนดดังกล่าวไม่ทำให้การสัมภาษณ์วีซ่าของท่านล่าช้าแต่อย่างใด

  No Comments

  Leave a Comment